Onze algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) maken integraal onderdeel uit van de Samenwerking/Overeenkomst/Lidmaatschap tussen jou en vacaturemakelaar.nl onderdeel van Recruitment Team die een samenwerking met Likewise.ly is gestart. De algemene voorwaarden van likewise.ly zijn volledig van toepassing op personen en klanten die gebruik maken van vacaturemakelaar.nl. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de Diensten van vacaturemakelaar.nl onderdeel van Recruitment Team die een samenwerking met Likewise.ly heeft.

Artikel 1 Definities
Deze Algemene Voorwaarden bevat de volgende begrippen met een beginhoofdletter, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Account – de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij/zij zich aanmeldt op de Website of App, waardoor de Gebruiker via de Account, onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden,(i) in het geval de Gebruiker Werkgever is, toegang heeft tot Werkomgevingen welke de Gebruiker Werkgever zelf heeft gecreëerd of hij/zij toegang voor heeft gekregen; of(ii) in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, toegang heeft tot zijn/haar profiel en gebruik kan maken van de Dienst;

App – de applicatie van Likewise.ly voor mobiele apparaten;

Content – alle informatie die door de Gebruiker via de Website en/of App toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Profielen en de Vacatures;

Databank – de door Likewise.ly aangelegde database(s) met daarin Profielen en Vacatures;

Dienst – de dienst die Likewise.ly aan de Gebruiker verleent via de Website en App, waardoor de Gebruiker via de Account, onder bepaling van deze Algemene Voorwaarden,(i) in het geval de Gebruiker Werkgever is, (een) Vacature(s) en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Profielen kan krijgen; en video sollicitaties van een Gebruiker Werkzoekende kan bekijken en beoordelen; of(ii) in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, een Profiel en eventuele andere Content kan plaatsen; en toegang en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen; en video sollicitaties kan opnemen en versturen;

Gebruiker – de Werkzoekende en/of de Werkgever, die gebruik maakt van de Dienst;

Algemene Voorwaarden – deze Algemene Voorwaarden van Likewise.ly;

Groepsmaatschappij – een groepsmaatschappij in de zin van Artikel 2:24b BW.

Inloggegevens – de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn/haar Account en om gebruik te kunnen maken van de Dienst;

Intellectuele Eigendomsrechten – alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Liken – een reactie van interesse en/of waardering die, onder bepaling van deze Algemene Voorwaarden,(i) in het geval de Gebruiker Werkgever is, verstuurd wordt na het zien van een Profiel; of(ii) in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, verstuurd wordt na het zien van een Vacature;

Likewise.ly – een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vidiate me BV (KvK nummer 70202044), kantoorhoudende te (2984 AT) Ridderkerk, aan de Kolenbranderstraat 10;

Overeenkomst – iedere opdracht van de Gebruiker en iedere Overeenkomst/Samenwerking/ieder Lidmaatschap tussen Likewise.ly en een Gebruiker met betrekking tot de Diensten, alsook overige werkzaamheden en Diensten die in dat kader door Likewise.ly voor de Gebruiker worden uitgevoerd. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

Privacybeleid – het Privacybeleid van Likewise.ly, beschikbaar op https://www.likewise.ly/;

Profiel – een door een Werkzoekende gecreëerd Account waarin zijn of haar, gegevens, werkervaring, opleidingsniveau, regio, beschikbaarheid e.d., zoals aangegeven op de Website, worden getoond;

Rewind – een mogelijkheid om een, in het zoekproces, afgewezen Vacature of Profiel te herzien;

Super Like – een uitgelichte reactie van interesse en/of waardering die, onder bepaling van deze Algemene Voorwaarden,(i) in het geval de Gebruiker Werkgever is, verstuurd wordt na het zien van een Profiel en beperkt is tot drie (3) Super Likes per geplaatste Vacature;

Vacature - een door een Werkgever geplaatst bericht op de Website of App waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;

Website – de website van Likewise.ly op https://www.likewise.ly/ en onderliggende pagina’s;

Werkgever – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;

Werkzoekende – de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst;

Werkomgeving – een werkomgeving die door Likewise.ly wordt gecreëerd en waarmee de Gebruiker Werkgever via de werkomgeving (een) Vacature(s) kan plaatsen en (een) Profiel(en) kan Liken op basis van de geplaatste Vacature(s).

Artikel 2 Algemeen
Likewise.ly behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Likewise.ly zal haar wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kenbaar maken via de Website of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Likewise.ly moedigt je aan om deze wijzigingen aandachtig door te nemen. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aanvullende Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker de gewijzigde en/of aanvullende Algemene Voorwaarden niet accepteert, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn/haar Account te beëindigen.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst
De Website, de App en/of de Dienst zijn beschikbaar voor geregistreerde Gebruikers van veertien (14) jaar en ouder, die niet (eerder) zijn geschorst of verwijderd door Likewise.ly, om welke reden dan ook. Likewise.ly behoudt zich het recht om bedrijfsinformatie c.q. Profiel, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website en/of de App, indien dit naar het oordeel van Likewise.ly noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Likewise.ly.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Likewise.ly de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Website, de App en/of de Dienst alsmede om de Content te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker (Werkgever) toestemming geven aan Likewise.ly voor aanmaken van een omgeving op de manier zoals beschreven op de Website en/of de App. Bij het aanmaken van zijn/haar Account staat de Gebruiker er jegens Likewise.ly voor in dat de informatie die hij/zij verstrekt juist, compleet en actueel is. De omgeving kan in gebruik genomen worden wanneer de factuur voldaan is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. De Gebruiker moet tijdens de registratie tevens Inloggegevens opgeven waarmee hij/zijn toegang verkrijgt tot zijn/haar Account.

Door gebruik te maken van de Dienst staat de Gebruiker er jegens Likewise.ly voor in dat hij/zij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij/zij zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website, de App en/of de Dienst vrijwaart de Gebruiker Likewise.ly voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Profielen, Vacatures of andere Content op enigerlei wijze onrechtmatig is. De Gebruiker is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor de compleetheid en correctheid van de verstrekte Content alsmede voor de wijzigingen en/of aanvullingen van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker begrijpt en erkent dat de volledigheid, correctheid en actualiteit van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Website, de App en/of de Dienst.De Gebruiker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn/haar Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Likewise.ly mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn/haar Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Likewise.ly daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

Likewise.ly behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website, de App en/of de Dienst.

Likewise.ly is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website, de App en/of de Dienst door derden

Artikel 4 Gebruik van de Dienst
Door gebruik te maken van de Dienst aanvaardt de Gebruiker dat de Website, de App en/of de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij/zij die aantreft op de Website, de App en/of de Dienst op het moment van gebruik (“as is” en “zoals beschikbaar”). Likewise.ly sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaring van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website, de App en/of de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

Door gebruik te maken van de Dienst aanvaardt de Gebruiker dat Likewise.ly alleen een Website en App (Platform) biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact worden gebracht. Likewise.ly heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website, de App en/of de Dienst ter beschikking worden gesteld. Likewise.ly is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Profielen en Vacatures. Likewise.ly heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch de eventuele afspraken en/of Overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website, de App en/of de Dienst verricht.

Artikel 5 Verplichtingen van de Gebruiker
De Gebruiker geeft, door het plaatsen van Vacatures, Profielen en/of andere Content, Likewise.ly toestemming deze Vacatures, Profielen en/of andere Content op de Website en/of de App te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van de Dienst. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures, Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Website, de App en/of de Dienst gebruikt kunnen worden voor Werkzoekenden c.q. Werkgevers. Likewise.ly aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die:
(a) gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;
(b) gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Likewise.ly;
(c) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of(d) de belangen en goede naam van Likewise.ly kan schaden;
(e) bestaat uit het aannemen van een valse identiteit (met het gebruik van een –emailadres of anderszins) en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Likewise.ly betrokken is;
(f) gebruik maakt van andere dan de door Likewise.ly goedgekeurde tools om de Website en/of App te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
(g) reclameboodschappen bevat;
(h) in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
(i) verwijst naar andere Vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de Website en/of App;
(j) inbreuk maakt op de rechten van Likewise.ly en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(k) op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
(l) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerde werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn technische beschermingsmaatregelen van de Website, de App en/of computersystemen van Likewise.ly te omzeilen;

Buiten de in dit Artikel genoemde redenen, kan Likewise.ly een Vacature, Profiel en/of andere Content verwijderen indien zij van mening is dat deze Vacature, Profiel en/of andere Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongewenst of ongeschikt is. Likewise.ly behoudt zich het recht om Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) Vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. Profiel, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website en/of de App, indien dit naar het oordeel van Likewise.ly noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Likewise.ly. Onder meer kan het inkorten, wijzigen en/of verwijderen van Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) Vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. Profiel plaatsvinden indien de Gebruiker dit Artikel overtreedt.

De Gebruiker garandeert dat de door zijn/haar geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Vacatures en/of de Profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien de Gebruiker van menig is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn/haar (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan Likewise.ly melden bij info@likewise.ly.

Artikel 6 Het gebruik van Likewise.ly voor de Werkgever
Werkgever mag enkel actieve Profielen en contactgegevens van Werkzoekenden uit de Databank gebruiken om Werkzoekende te benaderen in verband met een passende, concrete openstaande Vacature.
Het is de werkgever niet toegestaan om:
(a) Profielen te plaatsen op de Website en/of App;
(b) de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
(c) de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie dan wel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
(d) de door Werkzoekenden verstrekte cv’s te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie dan wel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
(e) de door Werkzoekenden verstrekte cv’s te bewaren na vervulling van de Vacature waarvoor de betreffende cv’s verstrekt waren;
(f) andere Werkgevers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;
(g) andere Werkgevers toe te laten tot je unieke omgeving, mits schriftelijk toestemming is verleend door Likewise.ly.
(h) derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 7 Het gebruik van Likewise.ly voor de Werkzoekende
Het is de Werkzoekende niet toegestaan om:
(a) Vacatures te plaatsen op de Website en/of App;
(b) de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
(c) de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete Vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;
(d) andere Werkzoekenden te benaderen;
(e) derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 8 Tarieven voor de Werkgever
Voor iedere Samenwerking/Overeenkomst/het Lidmaatschap tussen de Gebruiker Werkgever en Likewise.ly gelden telkens de tarieven die door Likewise.ly op het moment van totstandkoming van de Samenwerking/Overeenkomst worden gehanteerd. Het concrete tarief is mede afhankelijk van de eventueel toepasselijke staffel.

Het staat Likewise.ly vrij met de Gebruiker Werkgever afwijkende tarief- en staffelafspraken te maken waaronder tarief- en staffelafspraken gebaseerd op een verwacht volume. Afwijkende tarief- en staffelafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en zijn maximaal twaalf (12) maanden geldig tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de Gebruiker Werkgever het volume waarop dergelijke afwijkende afspraken zijn gebaseerd niet realiseert binnen de daarvoor gestelde termijn of andere voorwaarden voor de afwijkende tarief- en staffelafspraken anderszins niet nakomt, is Likewise.ly gerechtigd om op basis van nacalculatie alsnog de standaardtarieven en staffels conform haar dan geldende tariefkaart(en) in rekening te brengen.

Likewise.ly behoudt zich het recht voor de tarieven en de daarmee verband houdende gegevens op de tariefkaart te herzien. Indien een dergelijke tariefherziening ook geldt voor de reeds verstrekte opdrachten voor zover deze nog niet geplaatst of bevestigd zijn, heeft de Gebruiker Werkgever het recht het nog niet geplaatste of bevestigde deel van de opdracht zonder bijbetaling te annuleren.
Alle tarieven zijn in Euro en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 9 Tarieven voor de Werkzoekende
Voor iedere Overeenkomst tussen de Gebruiker Werkzoekende en Likewise.ly gelden telkens de tarieven die door Likewise.ly op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd. Het concrete tarief is mede afhankelijk van het aantal eventuele Credits en de toepasselijke staffel. Het is de Gebruiker Werkzoekende niet toegestaan om derden te laten profiteren van de voor de Gebruiker Werkgever gelden tarieven en staffels door Credits van de Gebruiker Werkzoekende te combineren met Credits van derden. Derde in de zin van dit artikel is iedere andere natuurlijke- en rechtspersoon dan de Gebruiker Werkzoekende. Voor afwijkingen van deze bepaling is nadrukkelijke schriftelijke toestemming nodig van Likewise.ly.
Likewise.ly behoudt zich het recht voor de tarieven en de daarmee verband houdende gegevens op de tariefkaart te herzien.

Alle tarieven zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Het staat Likewise.ly vrij om een systeem van Credits te hanteren. De Gebruiker Werkzoekende die in de EU of Europese Economische Ruimte wonen hebben overeenkomstig het lokale recht op een volledige restitutie gedurende de veertien (14) dagen na aankoop van de Credit(s). Let op: deze periode van veertien (14) dagen begint wanneer de Overeenkomst ingaat.

Eventuele Credits zijn Gebruiker Werkzoekende gebonden en niet overdraagbaar. Credits mogen enkel worden aangewend voor het overeengekomen doel en binnen de overeengekomen termijn. Credits zijn geldig tot de in de Overeenkomst vastgestelde uiterlijke gebruiksdatum. Indien geen uiterlijke gebruiksdatum is vastgesteld of anderszins is overeenkomen, geldt geen gebruikerstermijn op de Credits. Na afloop van een vastgesteld gebruikerstermijn komen eventueel resterende Credits automatisch te vervallen waardoor deze niet meer bruikbaar zijn voor de afname van de Dienst.

Artikel 10 Betalingen voor de Werkgever
Bij aanvang van de Samenwerking/Overeenkomst/het Lidmaatschap factureert Likewise.ly het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. Likewise.ly verzendt facturen elektronisch, waaronder per e-mail en/of automatische incasso. De Gebruiker Werkgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Likewise.ly. De Gebruiker Werkgever is gehouden facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen. De Gebruiker Werkgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door de Gebruiker Werkgever is uitgesloten. Het staat Likewise.ly vrij met de Gebruiker Werkgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

Indien de Gebruiker Werkgever voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door de Gebruiker Werkgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

Likewise.ly is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van Likewise.ly aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. Likewise.ly is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Gebruiker Werkgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is Likewise.ly vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van Artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijn is overeengekomen worden bij niet-tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar. Likewise.ly is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien Likewise.ly besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van de Gebruiker Werkgever. De kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11 Betalingen voor de Werkzoekende
Eventuele Credits verkocht op de Dienst, zal Likewise.ly, of de betalingsverwerker die namens Likewise.ly handelt, bij de Gebruiker Werkzoekende in rekening brengen via zijn/haar creditcard, Paypal of andere betalingsmethode. Alle prijzen voor Credits worden inclusief BTW weergegeven. De Gebruiker Werkzoekende stemt ermee in om alle kosten en toepasselijke belastingen die door de Gebruiker Werkzoekende, of derden met een Account dat op de naam van de Gebruiker Werkzoekende staat geregistreerd, te betalen. In het geval dat de creditcard van de Gebruiker Werkzoekende of alternatieve betalingsleverancier weigert om Likewise.ly te betalen voor een bedrag dat op het Account van de Gebruiker Werkzoekende is bijgeschreven, heeft Likewise.ly het recht om de Credits of Diensten die met de dergelijke Credits zijn betaald, uit het Account van de Gebruiker Werkgever te verwijderen. De Gebruiker Werkzoekende zal eventuele kosten voor dergelijke Credits niet annuleren of ongedaan maken of anderszins proberen om Likewise.ly te bedriegen. Indien het nodig is betalingen te innen over te betalen saldi, gaat de Gebruiker Werkzoekende ermee akkoord om Likewise.ly te vergoeden voor alle gemaakte kosten om de verschuldigde bedragen, inclusief advocaatkosten en andere juridische kosten, terug te vorderen.

Als de Gebruiker Werkzoekende eventuele Credits gebruikt voor het afnemen van bepaalde Diensten, verliest de Gebruiker Werkzoekende enig wettelijk recht op opzegging en/of restitutie, omdat Likewise.ly begint met het uitvoeren van de bepaalde Diensten op het moment dat Credits worden gebruikt voor het afnemen van bepaalde Diensten. Als de Gebruiker Werkzoekende door middel van een probleem met zijn/haar Account of een andere reden Credits verliest en Likewise.ly kan verifiëren dat de Gebruiker Werkzoekende deze Credits had, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om ze te vervangen.

De Gebruiker Werkzoekende die in de EU of Europese Economische Ruimte wonen hebben overeenkomstig het lokale recht op een volledige restitutie gedurende de veertien (14) dagen na aankoop van de Credit(s). Let op: deze periode van veertien (14) dagen begint wanneer de Overeenkomst ingaat.

Artikel 12 Beschikbaarheid van de Dienst
Likewise.ly is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website, het netwerk, de App (Platform) en/of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website, de Appen/of de Dienst. Likewise.ly is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website, de App en/of de Dienst aan te brengen.

Likewise.ly geeft geen garantie dat de Website/het Netwerk, de App, en/of de Dienst te allen tijde zonder onderbreking of storingen toegankelijk is. Likewise.ly is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevold is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website, de App en/of de Dienst.

Artikel 13 Intellectuele Eigendomsrecht
De (Intellectuele Eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, de App en de Diensten, alsmede die via de Website, de App en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals materialen, teksten, afbeeldingen, video’s, merken, logo’s pictogrammen, software, muziek, look-and-feel, met uitzondering van de Content, berusten bij Likewise.ly en/of haar licentiegevers.
Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website en App geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan Likewise.ly een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.
Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Likewise.ly of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Likewise.ly zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Likewise.ly Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 14 Privacy
Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoonsgegevens) aan Likewise.ly. Deze (persoons)gegevens worden conform het Privacybeleid en de (Eénzijdige) Verwerkersovereenkomst van Likewise.ly en toepasselijke wet- en regelgeving opgeslagen en verwerkt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van Likewise.ly
Likewise.ly aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend is toegestaan. Indien Likewise.ly aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Likewise.ly uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Likewise.ly toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad dan wel anderszins tot een bedrag ter grootte van de vergoeding die Likewise.ly gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Gebruiker. De totale aansprakelijkheid van Likewise.ly onder de Overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- (duizend Euro) bedragen.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

Iedere aansprakelijkheid van Likewise.ly voor andere dan direct schade, zoals hierboven beschreven, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade voor bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming, of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling, of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Likewise.ly zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 16 Vrijwaring
Het gebruik maken van de Dienst is op risico van de Gebruiker. De Dienst wordt verleend op een “as is” manier, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Door gebruik te maken van de Dienst gaat de Gebruiker ermee akkoord om Likewise.ly en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, medewerkers, en vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren van aansprakelijkheid en te beschermen voor alle aanspraken en vorderingen tegen Likewise.ly. Verder zal de Gebruiker aan Likewise.ly alle verliezen, schade (contractueel en extra-contractueel), kosten en uitgaven (inclusief procedurekosten en honoraria, kostennota’s en uitgaven voor raadslieden op basis van een integrale schadevergoeding, contractuele schadevergoeding, etc.) vergoeden als gevolg van een inbreuk door de Gebruiker op garantie, verplichting of verbintenis uit deze Algemene Voorwaarden of de Privacybeleid/Verwerkersovereenkomst, de door de Gebruiker geplaatste Content of elke schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 17 Overmacht
Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Samenwerking/Overeenkomst door Likewise.ly indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Likewise.ly, tekortkomingen van door Likewise.ly ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide Partijen gerechtigd de Samenwerking/Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

Artikel 18 Internationaal gebruik
Likewise.ly controleert en bedient de Website en App vanuit het Koninkrijk der Nederlanden. Likewise.ly geeft geen garantie dat de Website en App geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Indien de Gebruiker ervoor kiest om de Website en App te gebruiken buiten het Koninkrijk der Nederlanden, doet de Gebruiker dit op eigen initiatief. De Gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover deze van toepassing zijn.

Artikel 19 Duur en Beëindiging
De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn/haar Account te beëindigen. Likewise.ly en de Gebruiker hebben het recht de Samenwerking/Overeenkomst/het Lidmaatschap tot gebruik van de Website/het Netwerk, de App en/of de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en deze Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan. De door Likewise.ly voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Bij een Samenwerking/Lidmaatschap van één jaar is het mogelijk om de Samenwerking/Overeenkomst na 6 maanden op te zeggen tegen een afkoopsom van 50% van het resterende bedrag. Bij een Samenwerking van twee jaar of langer is het mogelijk om de Samenwerking/Overeenkomst na 12 maanden op te zeggen tegen een afkoopsom van 70% van het resterende bedrag (bij een overeenkomst van twee jaar of langer). Ieder Lidmaatschap wordt na 12 maanden of de overeengekomen termijn automatisch met 12 maanden of de eerder overeengekomen termijn verlengd. Het is mogelijk om een maand voor afloop het Lidmaatschap aan te passen/op te zeggen.

Artikel 20 Varia
Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Website, de App en/of de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Likewise.ly ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Rotterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. In het geval de Gebruiker een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal door Likewise.ly aan de Gebruiker een termijn van een maand gegund worden nadat Likewise.ly zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Likewise.ly mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account beëindigen.

Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Likewise.ly aan het overblijvende gedeelte verbonden. Likewise.ly zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
Verder is de (eenzijdige) verwerkersovereenkomst onderdeel van de Algemene Voorwaarden en zal altijd in een separaat document meegezonden worden. De verwerkersovereenkomst is net als de Algemene Voorwaarden te vinden op de website van Likewise.ly.

Heb je een vraag?
Wij staan voor je klaar

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.